Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z usług (i) naszych doradców.

I. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki korzystania z serwisu www.ezoliniawrozby.com
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika (Klienta) będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Administratorem i Operatorem serwisu www.ezoliniawrozby.com jest Urszula Janeczek przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Ezolinia Angela Urszula Janeczek”, adres prowadzenia działalności: Gaj 8, 95-060 Brzeziny, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7271404279, REGON 100118336.
Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem www.ezoliniawrozby.com/regulamin
Każda osoba przed dokonaniem rejestracji w serwisie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może korzystać z usług serwisu www.ezoliniawrozby.com wyłącznie po akceptacji jego wszystkich postanowień.

II. Przedmiot i zakres usług

Usługodawca świadczy za pośrednictwem serwisu www.ezoliniawrozby.com pośrednictwo w zawieraniu i realizacji umów o świadczenie usług doradczych w zakresie ezoteryki i horoskopów (usługa Callback, usługa SMS, usługa 0708 ... ... ,usługa e-mail ) pomiędzy Użytkownikami serwisu a Doradcami.
Użytkownikami serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu to:
- komputer z dostępem do Internetu;
- dostęp do poczty elektronicznej.    
- zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;        
- przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Użytkownik obowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Serwis www.ezoliniawrozby.com jest serwisem wróżbiarsko-ezoteryczno-rozrywkowym. Usługodawca nie odpowiada za przedmiot i zakres zleconej przez Użytkownika Doradcy usługi. Za treść i zakres informacji przekazanych w ramach usług świadczonych przez Doradcę, odpowiada wobec Użytkownika sam Doradca.
Należy pamiętać, że udzielone w ramach  świadczenia usług w zakresie ezoteryki i horoskopów porady (usługa Callback, usługa SMS, usługa 0708... ...,e-mail ) nie zastępują porad medycznych, prawnych, psychologicznych, finansowych lub innych specjalistycznych porad.  Jednakże wróżki zobowiązują się do rzetelnego świadzczenia usług zgodnie z ich ezoteryczną wiedzą i etyką.

III. Rejestracja

Podstawą korzystania z serwisu www.ezoliniawrozby.com jest zaakceptowanie przez Użytkownika (Klienta) warunków niniejszego Regulaminu, dokonanie rejestracji i założenia konta.
Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracji znajdującego się pod właściwym adresem w serwisie.
Przy rejestracji Użytkownik zobowiązuje się podać pełne i zgodne z prawdą informacje dotyczące żądanych danych rejestracyjnych. Każdy Użytkownik może się zarejestrować w serwisie tylko raz.

Zastrzegamy sobie prawo do okazjonalnego wysyłania reklamy naszego serwisu do osób posiadających konto klienta, jeśli nie wyraża użytkownik takiej zgody należy powiadomić Administratora serwisu mailowo ZAKŁADKA KONTAKT. Z usług oferowanych w  serwisie www.ezoliniawrozby.com można zacząć korzystać natychmiast po opłaceniu wybranej usługi, nie oferujemy zatem prawa do odstąpienia od umowy.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika i/lub zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, lub ogólnie przyjęte normy zachowania się, w szczególności, gdy w czasie rozmowy Użytkownik  będzie obrażał wróżki lub wymuszał darmowe usługi.

 IV. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika (Klienta) zbieranych za pośrednictwem serwisu www.ezoliniawrozby.com  jest: Urszula Janeczek przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Ezolinia Angela Urszula Janeczek”, adres prowadzenia działalności: Gaj 8 95-060 Brzeziny, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7271404279, REGON 100118336.
Dane osobowe Użytkownika zbierane przez Administratora za pośrednictwem serwisu zbierane są w celu realizacji zawartej z nim umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika (Klienta) w serwisie www.ezoliniawrozby.com oraz  pośrednictwa w zawieraniu i realizacji umów o świadczenie usług doradczych w zakresie ezoteryki i horoskopów (usługa Callback, usługa SMS, usługa 0708 ... ...) pomiędzy Użytkownikiem a Doradcami.
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych podczas logowania się do serwisu czy też zamawiania usług u Doradców zablokuje możliwość korzystania z usług jakie są w serwisie oferowane.
 Dane osobowe, umieszczone w bazie serwisu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i będą udostępniane innym podmiotom jedynie celem realizacji zamówionych przez Użytkownika usług. Gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Użytkownik (Klient) ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora dla celów marketingowych. Zgoda ta jest konieczna dla skorzystania z usługi „Newsletter”.
Można zrezygnować z emaili reklamowych wysyłając wiadomość  przez zakładkę KONTAKT.

 

V. Wypowiedzenie umowy

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika (Klienta) w serwisie www.ezoliniawrozby.com oraz usługi pośrednictwa w zawieraniu i realizacji umów o świadczenie usług doradczych w zakresie ezoteryki i horoskopów w wypadku, gdy Użytkownik (Klient) obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę
w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
Stosownie do postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827. dalej „ustawa o prawach konsumenta”) Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika (Klienta) w serwisie www.ezoliniawrozby.com oraz umowy pośrednictwa realizowanych przez serwis www.ezoliniawrozby.com należy złożyć Usługodawcy stosowne oświadczenie woli pisząc na adres „Ezolinia Angela Urszula Janeczek” Gaj 8 95-060 Brzeziny lub na adres email: biuro
Zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach serwisu nie przysługuje Użytkownikowi (konsumentowi) m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli:

-  przedsiębiorca /Doradca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę / Doradcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę /Doradcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Środki z doładowania  poprzez bramkę Przelewy24 zostaną zwrócone w terminie 7 dni i wyłącznie w momencie, jeśli klient  nie zainicjuje procesu zamówienia usługi u wróżki. Zwrot nastąpi poprzez bramkę Przelewy24. Za usługi zamówione zwrot nie przysługuje,  zgodnie z pkt 3 art. 38, który mówi, że nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z serwisu www.ezoliniawrozby.com można składać na adres email: poprzez Zakładkę Kontakt
 2. Reklamacje dotyczące płatności i realizacji usług wróżbiarskich należy składać w terminie nieprzekraczającym 30 dni (licząc od dnia opłacenia usługi).
 3. Jeśli usługa /wróżba jest niezrealizowana lub nierzetelnie zrealizowana wróżka jest zobowiązana do zrealizowania usługi zgodnie z zamówieniem Użytkownika/Klienta, a Użytkownik zobowiązany jest w terminie nieprzekraczającym 30 dni poinformować o tym fakcie właściciela serwisu poprzez zakładkę Kontakt.
 4.  Wszystkie reklamacje rozpatrywane są  do 14 dni roboczych licząc od daty ich wpłynięcia na adres E-mail . Jednocześnie informujemy, że może się zdarzyć, iż zostanie znacząco przedłużony termin rozpatrzenia, jeśli reklamacja będzie dotyczyć usług realizowanych poprzez operatorów telefonicznych lub pojawią się  inne okoliczności uniemożliwiające szybkie rozpatrzenie.
 5. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres email:poprzez Zakładkę Kontakt

VII.Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2017.683 t.j) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Serwis www.ezoliniawrozby.com korzysta z plików cookies sesyjnych i stałych. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie do prawidłowej obsługi serwisku (podtrzymanie sesji, obsługa konta użytkownika), a także jego administracji. Cookies sesyjne kasowane są w momencie wygaśnięcia sesji lub po zamknięciu okna przeglądarki. Cookies stałe przechowywane są zgodnie z terminem ich wygaśnięcia - 3 tyg., 8 miesięcy i 20 miesięcy. Na stronie brak cookies serwisów zewnętrznych, czyli wykorzystywanych przez podmioty zewnętrzne za pośrednictwem serwisu.

 

Usługa CallBack

Usługa callback polega na oddzwonieniu na numer telefonu podany w formularzu zamówienia usługi. Aby aktywować oddzwonienie użytkownik powinien wybrać z góry interesujący go czas trwania rozmowy np.: 5 minut, 10 minut,20 minut,45 minut i in. Dostępne przedziały czasowe oraz opłacić usługę za pośrednictwem przelewu bądź usługi Paypal. Cena za 1min 3 zł brutto. Osoba zamawiająca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z oddzwonieniem na wskazany w formularzu numer.

 1. Usługa callback jest dostępna wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.
 2.  Usługa może być zrealizowana wyłącznie dla posiadaczy telefonów stacjonarnych w następujących krajach: Austria, Belgia, Francja, Alaska, Hawaje, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Watykan i Wielka Brytania, Australia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Irlandia, Islandia, Izrael, Kanada, Norwegia, Luksemburg, Szwajcaria i Włochy.
 3. W przypadku Polski może być świadczona dla posiadaczy telefonów komórkowych i stacjonarnych.
 4.  Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto w złotych polskich (zawierają 23% podatek VAT). Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok w zakresie dostępnych godzin pracy zdefiniowanych na poszczególnych profilach wróżek.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Użytkownik prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym numeru telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Organizator skontaktuje się z Użytkownikiem. Jeśli kontakt z Użytkownikiem nie będzie możliwy, Organizator ma prawo do anulowania zamówienia - w takim wypadku koszty poniesione przez Użytkownika zostaną mu zwrócone.
 6.  Po złożeniu przez Użytkownika skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczne potwierdzenie na wskazany przez siebie adres e-mail.
 7.  W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy.
 8.  Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię, data urodzenia, zdjęcie, niezbędnych do rzetelnego wykonania Usługi, chociaż nie jest do tego zobowiązany; podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o takim charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.   
 9.  Niepodanie danych osobowych, o które prosi doradca, może skutkować niepełnym wykonaniem Usług. Użytkownik jest o tym poinformowany i akceptuje to.
 10.  Dostawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne lub też z innych istotnych przyczyn.   
 11.  Dostawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usług.
 12. Zamawiając usługę przedpłaconą Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji takiej usługi.

Regulamin Usługi SMS

§ I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi polegającej na udzielaniu porad ezoterycznych za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej „Usługą”).

2. Usługa jest oferowana na obszarze Polski.

3. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

4. Użytkownik Usługi oświadcza iż, w momencie wysłania SMS-a zrezygnuje z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy/Regulaminu Usługi SMS

5. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

§ II. Korzystanie z Usługi SMS

Użytkownik, który chce uzyskać poradę ezoteryczną w ramach Usługi, wysyła wiadomość SMS pod numer zapisany w profilu wróżki o przykładowej  treści: Anna Bell.(pytanie, imię ,data urodzenia ) skierowane do Anna Bell a w przypadku jej nieobecności  do losowo wybranego doradcy z www.ezoliniawrozby.com  Cena 1 SMS 3,00 PLN netto/3,69 PLN z VAT

Nr SMS

Cena netto

Cena brutto

7257

2,00 zł

2,46 zł

7336

3,00 zł

3,69 zł

74240

4,00 zł

4,92 zł

 

 

2 .Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Organizator i właściciel www.ezoliniawrozby.com nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

 

3.Właściciel www.ezoliniawrozby.com ani Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi, korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego, szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi, wysłaniem treści niezgodnej z podaną na niniejszej stronie itp.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.ezoliniawrozby.com


Pozostałe postanowienia

Dostawcą Usługi jest Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 , 02-001 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545770 (zwana dalej „Organizatorem”).

Właściciel strony www.ezoliniawrozby.com zapewni terminową odpowiedź na nadesłaną wiadomość ( czas odp.max 4 godz.) Jeśli wróżka do której kierowane pytanie jest nieobecna zastrzegamy sobie dłuższy czas oczekiwania na odpowiedź lub skierowanie pytania do innego doradcy i z tego tytułu Użytkownik nie może składać reklamacji.

Administratorem podanych przez Ciebie danych  potrzebnych do korzystania z usługi callback i SMS jest Teleaudio Dwa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania dostępu do  korzystania z usług.

§ III. Korzystanie z Usługi 0708 ... ...

 • Połączenia telefoniczne z Ekspertami na numer 708 588 502 są połączeniami o podwyższonej płatności (koszt połączenia znajduje się na stronie przy każdym numerze i wynosi 3,69 zł brutto /min),708 788 687 (4,92 zł z VAT/min).
 • Przed nawiązaniem połączenia Użytkownik jest poinformowany o jego koszcie. Opłata za połączenie pobrana zostanie przez operatora telekomunikacyjnego i doliczona do rachunku telefonicznego Użytkownika lub obciąży jego konto w przypadku telefonów bez abonamentowych.
 • Prosimy sprawdzać status dostępności doradcy przed wykonaniem telefonu. Status online oznacza ,że doradca odbierze telefon. Przy statusie niedostępnym proszę zajrzeć za kilka minut lub zamówić termin rozmowy 0708 ... ... poprzez wysłanie wiadomości do konkretnego doradcy klikając tutaj E-mail
 • Każdy Doradca /wróżka w swoim profilu ma indywidualny numer telefonu a także SMS umożliwiający kontakt bezpośredni. Cena przy numerze telefonu jest podana brutto za każdą minutę połączenia.
 • Jeśli z powodów technicznych Wróżka jaką Państwo wybieracie nie odbierze połączenia system łączy z losowo wybraną wróżką online.
 • Doradca/wróżka nie widzi numeru telefonu klienta.W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy a Państwa numer telefonu bezpieczny nie udostępniamy go nikomu.

 

Płatności


Płatności obsługują Firmy : 
Płatności z Polski PayPro S.A. Przebieg transakcji płatnicznych  jest opisany w osobnym REGULAMINIE operatora PayPro S.A

Płatności z zagranicy PayPal Regulamin na stronie PayPal

Szybki Przelew z zagranicy TransferWise Regulamin na stronie TransferWise

Płatności PayPro S.A w serwisie są księgowane w czasie do 30 sekund, a płatności PayPal w czasie do 15 min i ewentualne nieścisłości/ błędy proszę zwracać niezwłocznie w czasie nieprzekraczającym 48 godzin.

W momencie zapłacenia przez klienta za usługę dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy
WRÓŻKĄ a KLIENTEM. Przedmiotem umowy jest usługa wymieniona w zamówieniu.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są przez Kodeks Cywilny i regulamin w niniejszym serwisie.
Dane do reklamacji dotyczących bezpośrednio płatności PayPro S.A Zadzwoń: tel.: +48 61 642 93 45
fax: +48 61 642 90 31
Płatności są wykorzystywane do usług ezoterycznych i reklamowych na stronie.
PayPro S.A  to najbezpieczniejszy system obsługi płatności online. Kontakt z pozostałymi partnerami poprzez ich strony lub za naszym pośrednictwem.

Na życzenie wystawimy Rachunek za płatności za usługi wróżbiarskie dane do rachunku  w dniu wpłaty proszę przesłać poprzez zakładkę kontakt ! Dowód zakupu ( rachunek) usługi wysyłamy w wersji elektronicznej na wskazany przez klienta adres mailowy, ale nie inny niż klient ma podany przy rejestracji konta użytkownika.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 września 2017r. Zmiana bramki płatności z Dotpay na PayPro S.A od 1 kwietnia 2022r.

Polityka Prywatności

§ I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Urszula Janeczek przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Ezolinia Angela Urszula Janeczek”, adres prowadzenia działalności: Gaj 8, 95-060 Brzeziny, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7271404279, REGON 100118336. Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez Zakładkę  KONTAKT

§ II.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Urszula Janeczek przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię,
 • adres e-mail,
 • login,
 • data rejestracji,
 • data urodzenia  

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również numer telefonu czy nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani numeru telefonu i nazwiska — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 •  imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane, ale nie jest konieczne),
 •  adres e-mail,
 • login,
 •  numer transakcji bankowej — jeżeli następuje zwrot pieniędzy,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy.
W celu przesyłania Newsletteru przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,
 •  imię.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i zbieramy dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na dopisanie Twojego adresu do listy mailingowej.

Jeśli Państwo telefonujecie do nas po poradę -wróżbę, to realizując usługę przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię,
 • data urodzenia,
 • numer telefonu

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit. f RODO,który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;(prawny interes Administratora)

W celu wystawienia faktury i zobowiązań  prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 •  imię i nazwisko,
 •   nazwa firmy lub spółki
 •   adres zamieszkania lub adres siedziby,
 •   numer NIP,
 •   numer usługi.
 • login klienta
 • adres email

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie wynika z przepisów prawa;
W celu przechowywania nieopłaconych zapytań o wycenę przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 •  imię,
 •  adres e-mail,

 Podstawą prawną  jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest dobrowolna zgoda użytkownika wysyłającego zapytania do wyceny w związku z zawarciem umowy lub zamiarem zawarcia umowy.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 •  imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę,
 • adres zamieszkania (jeżeli został podany),
 •  numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),
 •  adres e-mail,
 • IP
 • login klienta

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes lub/i przetwarzanie jest niezbędne do zapobiegania oszustwom.

W celu  analizowania aktywności i administrowania na stronie internetowej należącej do Ezolinia Angela, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin na stronie,
 • Adres IP
 •  przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki  wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie i podstronach

 Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 W celu odpowiedzi na zapytania wysłane poprzez formularz kontaktowy przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię i nazwisko i inne dane jeśli je podacie (ale nie ma takiego wymogu)
 •  Adres e-mail.

Podstawą prawną  jest art. 6 ust. 1 lit. 44 RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest dobrowolna zgoda użytkownika wysyłającego zapytanie poprzez nasz formularz.

W celu wykorzystywania cookies  na swojej stronie internetowej Ezolinia Angela, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np.  Google’a).
2 Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
· zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu    uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu  ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
• stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
• utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
• tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;

 1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 2.  Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

           § III. Prawo wycofania zgody

 1.  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
 •  wysłać maila bezpośrednio do Administratora zakładka KONTAKT
 • kliknąć link w wiadomości e-mail,dołączony na końcu wiadomości w Newsletterze   

3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 § IV. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług ezoterycznych w serwisie i realizacji usługi dla Pani /Pana
 2.  Aby zamówić założyć konto w serwisie i zamówić usługę, konieczne jest podanie imienia oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć umowy oraz wykonać usługi dla Państwa.
 3.  Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
 4. Aby móc się skontaktować z wróżką telefonicznie -usługa 0700 i Callback konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu w celu realizacji usługi

 § V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
        § VI.  Odbiorcy danych osobowych

 1.  Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami wróżką, które realizują usługi, firmom obsługującym internetowe płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie wróżb sms, usługodawcy czatu oraz do serwisu MailerLite, który przechowuje wszystkie adresy mailowe Użytkowników i umożliwia wysyłanie im horoskopów i nowinek ezoterycznych. Strony te mają własne Polityki Prywatności i zachęcamy by się z nimi zapoznać.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 § VII.Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

 1.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia/zapytania na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego hasła nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 •  trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy oraz;
 • ·1+1 do 5 lat  — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (5 lat jeśli obie strony są przedsiębiorcami );
 •  1 miesiąc — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, ale nie doszło do opłacenia i realizacji usługi
 •  5 lat — w odniesieniu do danych osobowych związanych ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 •  do 1 roku w celu rozpatrzenia reklamacji/roszczeń;
 • •do 1 rok  do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie udzielonej zgody na przetwarzanie
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych i administrowania stroną internetową.
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
 2.  Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 § IX. Uprawnienia podmiotów danych

 Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

 •  dostępu do swoich danych osobowych;przesłanie pierwszej kopii jest   darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 • sprostowania danych osobowych;jeżeli dane staną się nieaktualne
 • usunięcia danych osobowych;
 •  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 •  przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2.  Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3.  Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 •   Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
 • wysłanie maila bezpośrednio do Administratora Danych poprzez zakładkę KONTAKT

 § IX.Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 § X. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2.  O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez e-mail.
 3.  Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018


Obowiązek informacyjny dotyczący fan page i grup na FB


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

 • informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych na stronach fanpage: Ezolinia Wróżby - portal ezoteryczny oraz Tarocistka Agnelya, fan page Radio Loona, nazwane dalej jako Fanpage i grupy Wróżby i Horoskopy - Ezolinia Wróżby oraz Tablica Ogłoszeń i grupa Tarot wróżby online zwanymi dalej, jako grupa jest Ezolinia Angela reprezentowana przez Urszula Janeczek kontakt do administratora TUTAJ
 • Twoje dane osobowe podawane na Fanpage i w Grupie będą przetwarzane w celu administrowania Fanpage i Grupą
 • komunikowania się z Tobą,
 • wchodzenia w interakcje,
 • kierowania do Ciebie treści marketingowych
 •  i tworzenia społeczności Fanpage i Grupy.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie Fanpage lub
dołączenie do Grupy. Zasady panujące na Fanpage lub w Grupie są ustalane przez Administratora, jednakże
zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.
W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupie. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z Grupą/ Fanpage.
Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko, czy informacje ogólne, które
umieszczasz na swoim profilu jako publiczne.

Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w regulaminach.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage lub Grupy na podstawie Twojej
zgody oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych
produktów lub usług.

 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook,
 • współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage lub Grupę
 • Administratora, serwis IT, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub
 • ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
 • danych, prawo żądania dostępu do danych,, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do
 • bycia zapomnianym oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Facebook Inc.
przystąpił do tzw. Tarczy Prywatności - Privacy Shield.
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez komunikat/post na fanpage i grupie.

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.ezoliniawrozby.com

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma Ezolinia Angela, prowadząca działalność pod adresem: Gaj 8,95-060 Brzeziny, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7271404279, o nadanym numerze REGON: 100118336, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 RODZAJE COOKIES
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Google AdSense

 • Google AdWords

 • Facebook

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: https://jakwylaczyccookie.pl

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.