Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z usług (i) naszych doradców.

I. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki korzystania z serwisu www.ezoliniawrozby.com
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika (Klienta) będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Administratorem i Operatorem serwisu www.ezoliniawrozby.com jest Urszula Janeczek przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Ezolinia Angela Urszula Janeczek”, adres prowadzenia działalności: Gaj 8, 95-060 Brzeziny, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7271404279, REGON 100118336.
Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem www.ezoliniawrozby.com/regulamin
Każda osoba przed dokonaniem rejestracji w serwisie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może korzystać z usług serwisu www.ezoliniawrozby.com wyłącznie po akceptacji jego wszystkich postanowień.

II. Przedmiot i zakres usług

Usługodawca świadczy za pośrednictwem serwisu www.ezoliniawrozby.com pośrednictwo w zawieraniu i realizacji umów o świadczenie usług doradczych w zakresie ezoteryki i horoskopów (usługa Callback, usługa SMS, usługa 0708 ... ... ,usługa e-mail ) pomiędzy Użytkownikami serwisu a Doradcami.
Użytkownikami serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu to:
- komputer z dostępem do Internetu;
- dostęp do poczty elektronicznej.    
- zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;        
- przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Użytkownik obowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Serwis www.ezoliniawrozby.com jest serwisem wróżbiarsko-ezoteryczno-rozrywkowym. Usługodawca nie odpowiada za przedmiot i zakres zleconej przez Użytkownika Doradcy usługi. Za treść i zakres informacji przekazanych w ramach usług świadczonych przez Doradcę, odpowiada wobec Użytkownika sam Doradca.
Należy pamiętać, że udzielone w ramach  świadczenia usług w zakresie ezoteryki i horoskopów porady (usługa Callback, usługa SMS, usługa 0708... ...,e-mail ) nie zastępują porad medycznych, prawnych, psychologicznych, finansowych lub innych specjalistycznych porad.

III. Rejestracja

Podstawą korzystania z serwisu www.ezoliniawrozby.com jest zaakceptowanie przez Użytkownika (Klienta) warunków niniejszego Regulaminu, dokonanie rejestracji i założenia konta.
Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracji znajdującego się pod właściwym adresem w serwisie.
Przy rejestracji Użytkownik zobowiązuje się podać pełne i zgodne z prawdą informacje dotyczące żądanych danych rejestracyjnych. Każdy Użytkownik może się zarejestrować w serwisie tylko raz.

 IV. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika (Klienta) zbieranych za pośrednictwem serwisu www.ezoliniawrozby.com  jest: Urszula Janeczek przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Ezolinia Angela Urszula Janeczek”, adres prowadzenia działalności: Gaj 8 95-060 Brzeziny, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7271404279, REGON 100118336.
Dane osobowe Użytkownika zbierane przez Administratora za pośrednictwem serwisu zbierane są w celu realizacji zawartej z nim umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika (Klienta) w serwisie www.ezoliniawrozby.com oraz  pośrednictwa w zawieraniu i realizacji umów o świadczenie usług doradczych w zakresie ezoteryki i horoskopów (usługa Callback, usługa SMS, usługa 0708 ... ...) pomiędzy Użytkownikiem a Doradcami.
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych podczas logowania się do serwisu czy też zamawiania usług u Doradców zablokuje możliwość korzystania z usług jakie są w serwisie oferowane.
 Dane osobowe, umieszczone w bazie serwisu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i będą udostępniane innym podmiotom jedynie celem realizacji zamówionych przez Użytkownika usług. Gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883). Poza tym zgłoszono zbiór  w Biurze GIODO. Użytkownik (Klient) ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora dla celów marketingowych. Zgoda ta jest konieczna dla skorzystania z usługi „Newsletter”.
Można zrezygnować z emaili reklamowych wysyłając wiadomość  przez zakładkę KONTAKT.

 

V. Wypowiedzenie umowy

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika (Klienta) w serwisie www.ezoliniawrozby.com oraz usługi pośrednictwa w zawieraniu i realizacji umów o świadczenie usług doradczych w zakresie ezoteryki i horoskopów w wypadku, gdy Użytkownik (Klient) obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę
w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
Stosownie do postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827. dalej „ustawa o prawach konsumenta”) Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika (Klienta) w serwisie www.ezoliniawrozby.com oraz umowy pośrednictwa realizowanych przez serwis www.ezoliniawrozby.com należy złożyć Usługodawcy stosowne oświadczenie woli pisząc na adres „Ezolinia Angela Urszula Janeczek” Gaj 8 95-060 Brzeziny lub na adres email: biuro
Zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach serwisu nie przysługuje Użytkownikowi (konsumentowi) m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli:

-  przedsiębiorca /Doradca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę / Doradcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę /Doradcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. Reklamacje

Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z serwisu www.ezoliniawrozby.com można składać na adres „Ezolinia Angela Urszula Janeczek” Gaj 8 95-060 Brzeziny lub na adres email: poprzez Zakładkę Kontakt
Reklamacje dotyczące płatności za usługę  Callback, usługę SMS, usługę 0708 ... ... nie są uwzględniane przez Usługodawcę (właściciela serwisu www.ezoliniawrozby.com).Natomiast właściciel serwisu poda kontakt do dostawcy tych usług. Czas rozpatrywania reklamacji do 14 dni.
Problemy techniczne należy zgłaszać na adres email:poprzez Zakładkę Kontakt

VII.Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2017.683 t.j) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Serwis www.ezoliniawrozby.com korzysta z plików cookies sesyjnych i stałych. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie do prawidłowej obsługi serwisku (podtrzymanie sesji, obsługa konta użytkownika), a także jego administracji. Cookies sesyjne kasowane są w momencie wygaśnięcia sesji lub po zamknięciu okna przeglądarki. Cookies stałe przechowywane są zgodnie z terminem ich wygaśnięcia - 3 tyg., 8 miesięcy i 20 miesięcy. Na stronie brak cookies serwisów zewnętrznych, czyli wykorzystywanych przez podmioty zewnętrzne za pośrednictwem serwisu.

 

Usługi CallBack

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki korzystania z usługi CallBack. Organizatorem usługi jest Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000402506.

Usługa callback polega na oddzwonieniu na numer telefonu podany w formularzu zamówienia usługi. Aby aktywować oddzwonienie użytkownik powinien wybrać z góry interesujący go czas trwania rozmowy np.: 5 minut, 10 minut,20 minut,45 minut i in.dostępne przedziały czasowe oraz opłacić usługę za pośrednictwem przelewu bądź usługi Paypal. Cena za 1min 2,99zł brutto. Osoba zamawiająca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z oddzwonieniem na wskazany w formularzu numer.

1. Usługa callback jest dostępna wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.

2. Usługa może być zrealizowana wyłącznie dla posiadaczy telefonów stacjonarnych w następujących krajach: Austria, Belgia, Francja, Alaska, Hawaje, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Watykan i Wielka Brytania, Australia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Irlandia, Islandia, Izrael, Kanada, Norwegia, Luksemburg, Szwajcaria i Włochy.

W przypadku Polski może być świadczona dla posiadaczy telefonów komórkowych i stacjonarnych.

3. Przelewy mogą być realizowany wyłącznie za pośrednictwem następujących banków  mBank (PBL), multiBank (PBL), Inteligo (PBL), PKO BP (PBL), ING Bank Śląski, Alior Bank, Alior Sync, Bank BPH, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank PEKAO, Bank PKO BP, Bank Pocztowy, Bank Spółdzielczy we Wschowie, Bank Zachodni WBK, BGŻ, BNP Paribas Bank Polska, BRE Bank, Credit Agricole Bank Polska, Deutsche Bank PBC, FM Bank, Getin Noble Bank, Getin Noble Bank (gb24.pl), Idea Bank, Kredyt Bank, Meritum Bank ICB, neoBANK (WBS), Plus Bank , Raiffeisen Bank Polska, Toyota Bank Polska, Volkswagen Bank Polska, Dowolny przelew, Inteligo, Bank BPH (PBL), Bank Zachodni WBK (PBL), MeritumBank ePrzelewy (PBL), Nordea Bank Polska (PBL), Alior Bank (PBL), Alior Sync (PBL), iKO (PBL) oraz systemu płatności Paypal.

4. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto w złotych polskich (zawierają 23% podatek VAT). Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok w zakresie dostępnych godzin pracy zdefiniowanych na poszczególnych profilach wróżek.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Użytkownik prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym numeru telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Organizator skontaktuje się z Użytkownikiem. Jeśli kontakt z Użytkownikiem nie będzie możliwy, Organizator ma prawo do anulowania zamówienia - w takim wypadku koszty poniesione przez Użytkownika zostaną mu zwrócone.

6. Po złożeniu przez Użytkownika skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczne potwierdzenie na wskazany przez siebie adres e-mail.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na konto Organizatora. Płatność może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Cashbill, PayPal) lub bezpośrednio przelewem na konto bankowe.

8. Usługa polega na zadaniu przez Użytkownika pytań kompetentnym doradcom, którzy postarają się na nie odpowiedzieć.

9. Po nawiązaniu połączenia Użytkownik ma możliwość prowadzenia rozmowy z osobą odpowiadającą na pytania o charakterze ezoterycznym.

10. W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy.

 11. Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię, data urodzenia, zdjęcie, niezbędnych do rzetelnego wykonania Usługi, chociaż nie jest do tego zobowiązany; podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o takim charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.   

12. Niepodanie danych osobowych, o które prosi doradca, może skutkować niepełnym wykonaniem Usług. Użytkownik jest o tym poinformowany i akceptuje to.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne lub też z innych istotnych przyczyn.   

14. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usług.

15. Zamawiając usługę przedpłaconą Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji takiej usługi. Szczegółowa polityka prywatności dotycząca usług przedpłaconych dostępna jest na stronie formularza zamówienia każdej z usług.

16. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz płatności można składać na adres siedziby właściciela serwisu: Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

17. Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres:Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Polityka Prywatności dostawcy usługi Callback TUTAJ

Regulamin Usługi SMS

§ I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi polegającej na udzielaniu porad ezoterycznych za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej „Usługą”).

2. Usługa jest oferowana na obszarze Polski.

3. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

4. Użytkownik Usługi oświadcza iż, w momencie wysłania SMS-a zrezygnuje z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy/Regulaminu Usługi SMS

5. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

§ II. Korzystanie z Usługi SMS

1.Użytkownik, który chce uzyskać poradę ezoteryczną w ramach Usługi, wysyła wiadomość SMS pod numer zapisany w profilu wróżki o przykładowej  treści:

AnnaBell.(pytanie, imię ,data urodzenia ) skierowane do Anna Bell a w przypadku jej nieobecności  do losowo wybranego doradcy z www.ezoliniawrozby.com  Cena 1 SMS 3,00 PLN netto/3,69 PLN z VAT

Nr SMS

Cena netto

Cena brutto

7257

2,00 zł

2,46 zł

7336

3,00 zł

3,69 zł

74240

4,00 zł

4,92 zł


2. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Organizator i właściciel www.ezoliniawrozby.com nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

3.Właściciel www.ezoliniawrozby.com ani Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi, korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego, szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,wysłaniem treści niezgodnej z podaną na niniejszej stronie itp.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.ezoliniawrozby.com
5. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listownie na adres Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa z dopiskiem „usługa ezoteryczna ”


Pozostałe postanowienia :

Organizatorem i dostawcą Usługi jest Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 , 02-001 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545770 (zwana dalej „Organizatorem”).

Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi,a właściciel strony www.ezoliniawrozby.com zapewni terminową odpowiedź na nadesłaną wiadomość ( czas odp.max 4 godz.).Jeśli wróżka do której kierowane pytanie jest nieobecna zastrzegamy sobie dłuższy czas oczekiwania na odpowiedź lub skierowanie pytania do innego doradcy i z tego tytułu Użytkownik nie może składać reklamacji.

Administratorem podanych przez Ciebie danych  potrzebnych do korzystania z usługi callback i SMS jest Teleaudio Dwa .Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania dostępu do  korzystania z usług.

§ III. Korzystanie z Usługi 0708 ... ...

1.Połączenia telefoniczne z Ekspertami na numer 708 588 502 są połączeniami o podwyższonej płatności (koszt połączenia znajduje się na stronie przy każdym numerze i wynosi 3,69 zł brutto /min),708 788 687 (4,92zł z VAT/min).

2.Przed nawiązaniem połączenia Użytkownik jest poinformowany o jego koszcie. Opłata za połączenie pobrana zostanie przez operatora telekomunikacyjnego i doliczona do rachunku telefonicznego Użytkownika lub obciąży jego konto w przypadku telefonów bez abonamentowych.

3.Prosimy sprawdzać status dostępności doradcy przed wykonaniem telefonu. Status online oznacza ,że doradca odbierze telefon. Przy statusie niedostępnym proszę zajrzeć za kilka minut lub zamówić termin rozmowy 0708 ... ... poprzez wysłanie wiadomości do konkretnego doradcy klikając tutaj E-mail

4.Każdy Doradca /wróżka w swoim profilu ma indywidualny numer telefonu a także SMS umożliwiający kontakt bezpośredni. Cena przy numerze telefonu jest podana brutto za każdą minutę połączenia.

 

WAŻNE INFORMACJE


Płatności obsługuje Firma Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska. Przebieg transakcji płatnicznych  jest opisany w osobnym REGULAMINIE operatora DotPay. W momencie zapłacenia przez klienta za usługę dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy
WRÓŻKĄ a KLIENTEM. Przedmiotem umowy jest usługa wymieniona w zamówieniu.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są przez Kodeks Cywilny i regulamin w niniejszym serwisie.
Dane do reklamacji dotyczących bezpośrednio płatności Zadzwoń: +48 12 688 26 00 lub wyślij faks: +48 12 688 26 99
Płatności są wykorzystywane do usług ezoterycznych i reklamowych na stronie.
Dotpay to najbezpieczniejszy system obsługi płatności online.

Na życzenie wystawimy rachunek za płatności za usługi wróżbiarskie dane do rachunku wraz z NIP  w dniu wpłaty proszę przesłać poprzez zakładkę kontakt ! Koszty przesyłki 8 zł - list priorytetowy polecony. Nie wysyłamy rachunku drogą elektroniczną !

 

Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.ezoliniawrozby.com

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Ezoterycznych za pośrednictwem serwisu Ezolinia Wróżby.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Firma Ezolinia Angela Urszula Janeczek z siedzibą w Brzeziny 95-060,Gaj 8 NIP7271404279     REGON100118336

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych mi danych opracowałam wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluję ich wykonywanie i stale sprawdzam ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy o swiadczenie usług wróżbiarskich.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (login,adres e-mail,telefon,imię)

b) poprzez gromadzenie służące analizie i weryfikacji działania naszej witryny.

c) poprzez Twój dobrowolny kontakt z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, SMS, poczty e-mail

d) Dane zbierane podczas transakcji zakupu usług na stronie www.ezoliniawrozby.com będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji transakcji i poza mailem ,nickiem/opcjonalnie imię ,nazwisko innych danych nie widzi właściciel serwisu ani wróżka.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu realizacji zawartej z Klientem umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika (Klienta) w serwisie www.ezoliniawrozby.com oraz  pośrednictwa w zawieraniu i realizacji umów o świadczenie usług doradczych w zakresie ezoteryki i horoskopów (usługa Callback,E-mail,czat  usługa SMS, usługa 0708 ... ...) pomiędzy Użytkownikiem a Doradcami.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika w formularzu np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego z wróżkami.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych  takich jak e-mail,imię i data urodzenia jest obowiązkowe, jeżeli chcesz dokonać zakupu usługi lub zalogować się na naszej stronie.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,a w przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa  możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Ezolinia Wróżby strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Uwaga!

Serwis jest o charakterze ezoteryczno-rozrywkowym i to użytkownik podejmuje decyzje co do zakupu usługi i odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na nim ,nie na właścicielu serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności i Regulaminem strony, opuść serwis, nie zakładaj konta klienta oraz nie kupuj i nie korzystaj z usług oferowanych przez wróżki na stronie  www.ezoliniawrozby.com

Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie,gdy będą do tego zobowiązywać przepisy prawa.O zmianach wyślemy powiadomienie na @ jaki użytkownik podał przy zakładaniu konta klienta.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 20.09.2017