Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług naszych doradców. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Usługi CallBack

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki korzystania z usługi CallBack. Organizatorem usługi jest Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000402506.

Usługa callback polega na oddzwonieniu na numer telefonu podany w formularzu zamówienia usługi. Aby aktywować oddzwonienie użytkownik powinien wybrać z góry interesujący go czas trwania rozmowy np.: 5 minut, 10 minut,20 minut,45 minut i in.dostępne przedziały czasowe oraz opłacić usługę za pośrednictwem przelewu bądź usługi Paypal.Cena za 1min 2,99zł brutto. Osoba zamawiająca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z oddzwonieniem na wskazany w formularzu numer.


1. Usługa callback jest dostępna wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.

2. Usługa może być zrealizowana wyłącznie dla posiadaczy telefonów stacjonarnych w następujących krajach: Austria, Belgia, Francja, Alaska, Hawaje, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Watykan i Wielka Brytania, Australia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Irlandia, Islandia, Izrael, Kanada, Norwegia, Luksemburg, Szwajcaria i Włochy.

W przypadku Polski może być świadczona dla posiadaczy telefonów komórkowych i stacjonarnych.

3. Przelewy mogą być realizowany wyłącznie za pośrednictwem następujących banków  mBank (PBL), multiBank (PBL), Inteligo (PBL), PKO BP (PBL), ING Bank Śląski, Alior Bank, Alior Sync, Bank BPH, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank PEKAO, Bank PKO BP, Bank Pocztowy, Bank Spółdzielczy we Wschowie, Bank Zachodni WBK, BGŻ, BNP Paribas Bank Polska, BRE Bank, Credit Agricole Bank Polska, Deutsche Bank PBC, FM Bank, Getin Noble Bank, Getin Noble Bank (gb24.pl), Idea Bank, Kredyt Bank, Meritum Bank ICB, neoBANK (WBS), Plus Bank , Raiffeisen Bank Polska, Toyota Bank Polska, Volkswagen Bank Polska, Dowolny przelew, Inteligo, Bank BPH (PBL), Bank Zachodni WBK (PBL), MeritumBank ePrzelewy (PBL), Nordea Bank Polska (PBL), Alior Bank (PBL), Alior Sync (PBL), iKO (PBL) oraz systemu płatności Paypal.

4. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto w złotych polskich (zawierają 23% podatek VAT). Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok w zakresie dostępnych godzin pracy zdefiniowanych na poszczególnych profilach wróżek.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Użytkownik prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym numeru telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Organizator skontaktuje się z Użytkownikiem. Jeśli kontakt z Użytkownikiem nie będzie możliwy, Organizator ma prawo do anulowania zamówienia - w takim wypadku koszty poniesione przez Użytkownika zostaną mu zwrócone.

6. Po złożeniu przez Użytkownika skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczne potwierdzenie na wskazany przez siebie adres e-mail.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na konto Organizatora. Płatność może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Cashbill, PayPal) lub bezpośrednio przelewem na konto bankowe.

10. Usługa polega na zadaniu przez Użytkownika pytań kompetentnym doradcom, którzy postarają się na nie odpowiedzieć.

11. Po nawiązaniu połączenia Użytkownik ma możliwość prowadzenia rozmowy z osobą odpowiadającą na pytania o charakterze ezoterycznym.

12. W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy.

13. Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię, data urodzenia, zdjęcie, niezbędnych do rzetelnego wykonania Usługi, chociaż nie jest do tego zobowiązany; podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o takim charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

14. Niepodanie danych osobowych, o które prosi doradca, może skutkować niepełnym wykonaniem Usług. Użytkownik jest o tym poinformowany i akceptuje to.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne lub też z innych istotnych przyczyn.

16. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usług.

17. Zamawiając usługę przedpłaconą Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji takiej usługi. Szczegółowa polityka prywatności dotycząca usług przedpłaconych dostępna jest na stronie formularza zamówienia każdej z usług.

18. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz płatności można składać na adres siedziby właściciela serwisu: Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

19. Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres:Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

 

Regulamin Usługi SMS 7336

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 
 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi polegającej na udzielaniu porad ezoterycznych za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej „Usługą”).
 
2. Usługa jest oferowana na obszarze Polski
3. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
4. Użytkownik Usługi oświadcza iż, w momencie wysłania SMS-a zrezygnuje z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy/Regulaminu Usługi SMS
 
5. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
 
 

§ 2. Korzystanie z Usługi SMS

 
1.Użytkownik, który chce uzyskać poradę ezoteryczną w ramach Usługi, wysyła wiadomość SMS pod numer 7336 o treści:
AnnaBell.(pytanie,imię ,data urodzenia skierowane do Anna Bell a w przypadku jej nieobecności dłuższej niż 1 dzień do losowo wybranego doradcy z www.ezoliniawrozby.com ) Cena 1 SMS 3,00 PLN netto/3,69 PLN z VAT
 
Nr SMS
Cena netto
Cena brutto
7257
2,00 zł
2,46 zł
7336
3,00 zł
3,69 zł
74240
4,00 zł
4,92 zł
 
2. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Organizator i właściciel www.ezoliniawrozby.com nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.
 
3.Właściciel www.ezoliniawrozby.com ani Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi, korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego, szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,wysłaniem treści niezgodnej z podaną na niniejszej stronie itp.
 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.ezoliniawrozby.com
 
5. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listownie na adres Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa z dopiskiem „usługa ezoteryczna ezoliniawrozby.com”
Ważne :

Organizatorem i dostawcą Usługi jest Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 , 02-001 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545770 (zwana dalej „Organizatorem”).

Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi,a właściciel strony www.ezoliniawrozby.com zapewni terminową odpowiedź na nadesłaną wiadomość ( czas odp.max 4 godz.).Jeśli wróżka do której kierowane pytanie jest nieobecna zastrzegamy sobie dłuższy czas oczekiwania na odpowiedź lub skierowanie pytania do innego doradcy i z tego tytułu Użytkownik nie może składać reklamacji.

Administratorem podanych przez Ciebie danych  potrzebnych do korzystania z usługi callback i SMS jest Teleaudio Dwa .Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania dostępu do  korzystania z usług.

 

Obowiązki  Wróżek


1.Warunkiem świadczenia usług przez Doradcę w zakresie ezoteryki jest zawarcie z Firmą Ezolinia Angela pisemnej umowy. Doradcą może zostać osoba ,która ukończyła 25 lat, jest nie karana, posiada stosowne kursy, wykształcenie minimum średnie i predyspozycje oraz zdolności z dziedzin takich jak :Parapsychologia, ezoteryka, astro psychologia, psychotronika. Współpracujemy  wyłącznie z osobami posiadającymi własną działalność gospodarczą.

2.Doradca ma obowiązek zmienić status w swoim profilu na niedostępny w momencie kiedy ma zajęty numer telefonu. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zmianę statusu w profilu Doradcy dla usług 0708...

3.Połączenia telefoniczne odbierają osobiście wróżki wg kodu czy numeru jaki Państwo wybieracie .Na meile i SMS odpowiadają osobiście wróżki,do których Państwo kierujecie swoje zapytania i mają obowiązek podpisać SMS swoim nickiem z portalu.

4. Wróżka jest zobowiązana w trakcie przekazu audio i wideo korzystać jedynie z materiałów, do których przysługują jej majątkowe prawa autorskie oraz takie,z których korzystanie nie będzie naruszało osobistych praw autorskich osób trzecich.

5.Wróżki nie mają obowiązku publikacji swoich danych osobowych,mają prawo występować pod własnym profilem i pseudonimem.Natomiast mogą zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające ich rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w naszym Serwisie, wróżka wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zabraniane jest   zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów czy publikacji.

 

Odpowiedzialność Użytkownika


1.Przy rejestracji Użytkownik zobowiązuje się podać pełne i zgodne z prawdą informacje dotyczące żądanych danych rejestracyjnych. Każdy Użytkownik może się zarejestrować w Serwisie tylko raz. Użytkownik, który dokonując rejestracji konta w serwisie lub korzystając z usług oferowanych za jego  pośrednictwem, poda nieprawdziwe dane osobowe działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.


2.Dane osobowe podane do rejestracji nigdzie nie będą rozpowszechniane  a adres e-mail i numer telefonu może być wykorzystany do celów marketingowych. Użytkownik zakładając konto klienta wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i otrzymywanie materiałów marketingowych,związanych z naszą platformą ezoteryczną kierowanych do niego  za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204).

Każdy Użytkownik ( klient) ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania przy pomocy Panelu Użytkownika dostępnego po zalogowaniu się. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter i zarejestrowania na stronie by korzystać z usług wróżek.Do zarejestrowania Użytkownik podaje  e-mail i nick lub imię.

Można się wypisać z emaili reklamowych wysyłając wiadomość  przez zakładkę KONTAKT.

3.Użytkownik może w każdej chwili napisać do administratora by ten usunął jego konto z serwisu. Zmienić hasło użytkownik może samodzielnie.Hasło i login znane jest tylko Użytkownikowi i On musi dbać o ich bezpieczeństwo.

4.Użytkownik ma obowiązek zapłaty za korzystanie z odpłatnych Usług Ezolinia Wróżby Opłata za usługi: Wideo czat, Czat online i pytania E-mail są ustalane każdorazowo i indywidualnie przez każdą wróżkę.Przebieg transakcji płatnicznych  jest opisany w osobnym REGULAMINIE operatora DotPay.


5.Osoba prosząca o wróżbę musi być pełnoletnia. Czas odpowiedzi za zapłaconą z góry usługę jest do 48 h w dni robocze. Właściciel witryny nie dokonuje zwrotów niewykorzystanych kwot pieniężnych,ale na portalu można je wykorzystać bezterminowo u dowolnej wróżki.

6.Prośba o wróżbę jest jednoznaczna z przyjęciem postanowień regulaminu przez Pytającego i zgadza się on ze wszystkimi postanowieniami w nim zawartymi.Decydując się na korzystanie z usług jakie oferują nasi doradcy.  Użytkownik akceptuje powyższy regulamin, a tym samym rezygnuje z prawa do zwrotu i reklamacji zakupionej usługi.


Reklamacje i informacje techniczne


1.Reklamacji w postaci zwrotu kosztów za wykonaną usługę nie uwzględniamy inne reklamacje rozpatrywane są indywidualnie. Właściciel serwisu zawsze w pierwszej kolejności kieruje się dobrem użytkownika ( klienta)
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
3.W momencie zapłacenia przez klienta za usługę dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy
WRÓŻKĄ a KLIENTEM. Przedmiotem umowy jest usługa wymieniona w zamówieniu.Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są przez Kodeks Cywilny.

4.Połączenia telefoniczne z Ekspertami na numer 708 588 502 są połączeniami o podwyższonej płatności (koszt połączenia znajduje się na stronie przy numerze i wynosi 3,69 zł brutto /min),708 788 687 (4,92zł z VAT/min). Przed nawiązaniem połączenia Użytkownik jest poinformowany o jego koszcie.Opłata za połączenie pobrana zostanie przez operatora telekomunikacyjnego i doliczona do rachunku telefonicznego Użytkownika lub obciąży jego konto w przypadku telefonów bez abonamentowych.
5.Prosimy sprawdzać status dostępności doradcy przed wykonaniem telefonu. Status online oznacza ,że doradca odbierze telefon. Przy statusie niedostępnym proszę zajrzeć za kilka minut lub zamówić termin rozmowy 0708.

 

Polityka Prywatności


Wszystkie dane  przetwarzane przez właściciela strony www.ezoliniawrozby.com zabezpieczone są zgodnie z Polskimi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez właściciela strony w innym celu, niż umożliwienie Użytkownikowi prawidłowego korzystania z treści dostępnych na naszej stronie tylko z pozycji zalogowanej oraz wysyłanie treści marketingowych związanych z dzialalnością wyłącznie naszego serwisu m.in promocji i nowinek dotyczących usług wróżbiarskich.

Nie gromadzimy innych danych z wyjątkiem loginu oraz e-maila i informacji zawartych w plikach cookies.W przypadku,kiedy Użytkownik nie cofnie zgody składanej podczas rejestracji na naszej stronie  na przetwarzanie danych  również w celach marketingowych,wysyłamy na podany podczas rejestracji adres e-mail newsletter zawierający horoskop lub ofertę handlową naszego serwisu ezoliniawrozby.com.Dane użytkowników nie są widoczne dla nikogo poza właścicielem strony.Administratorem podanych przez Użytkowników danych osobowych jest firma Ezolinia Angela Urszula Janeczek REGON 100118336. Administrator Danych zapewnia,że zebranych danych nie udostępniamy na zewnątrz.Wyjątek nakaz wynikający z przepisów prawa.Strona nasza posiada certyfikat  SSL co daje dodatkowe poczucie bezpieczeństwa bowiem certyfikat ten szyfruje przesyłanie poufnych informacji identycznie jak na stronach bankowych.

Wszystkim naszym Klientom gwarantujemy rzetelną ,kompetentną obsługę i zapewniamy najwyższy stopień dyskrecji i bezpieczeństwa.

Postanowienia końcowe

1.Informujmy ,że porady o charakterze ezoterycznym nie zastępują porad medycznych, prawnych, psychologicznych, finansowych lub innych specjalistycznych porad.

2.Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść SMS, oraz  wiadomości, które wysyła dany ekspert oraz za skutki wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usług.

3.Informuje,że osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną zgodnie z prawem polskim.

4.Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za: nie funkcjonowanie strony www związane z nieprawidłową konfiguracją komputera bądź przeglądarki internetowej, szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z usług, lub brakiem urządzeń spełniającym odpowiednie wymagania techniczne m.in. obsługa Javascript, Komputer klasy PC lub Macintosh z oryginalnym i aktualnym systemem operacyjnym, czy też z powodów na które on nie ma wpływu np. klęski żywiołowe.

WAŻNE INFORMACJE


Płatności obsługuje Firma Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska
adres do reklamacji dotyczących bezpośrednio działania serwisu E-mail: Zakładka Kontakt
dane do reklamacji dotyczących bezpośrednio płatności Zadzwoń: +48 12 688 26 00 lub wyślij faks: +48 12 688 26 99
Płatności są wykorzystywane do usług ezoterycznych i reklamowych na stronie.
Dotpay to najbezpieczniejszy system obsługi płatności online.


Uwaga!

Firma Ezolinia Angela nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane Użytkownikom przez Doradców.Wróżba ma charakter prognozy i drogowskazu.Usługi wróżbiarskie oraz rytuały, nie podlegają reklamacjom.Serwis jest o charakterze ezoteryczno-rozrywkowym i to użytkownik podejmuje decyzje co do zakupu usługi i odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na nim ,nie na właścicielu firmy.

Na życzenie wystawimy rachunek za płatności za usługi wróżbiarskie dane do rachunku wraz z NIP  w dniu wpłaty prosze przesłać poprzez zakładkę kontakt! Koszty przesyłki 8 zł -list piorytetowy polecony.Nie wysyłamy rachunku drogą elektroniczną !

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 10.09.2015